لحظه ای با حسین

No votes yet.
Please wait...

اکنون که نیمی حسینی و نیمی یزیدی ام، به محرم تو بیشتر نیازمندم.

اکنون که ذلت زشت بودن سرزمین وجودم را غصب کرده، غریو “هیهات من الذله” تو برایم معنای دیگری دارد

حسین جان! بیدار کننده خوب وجودم!

چقدر خوب که بزم محرم تو بپاست که اسلام من با محرم تو زنده است و چقدر بد که اینچنین شرمنده به محرم تو رسیده ام. کاش امروز بهتر می بودم!

تو نیتمند پاکی جهان بودی و من آنچنان در خود خمیده و تارم که با ناامیدی آرزومند پاکی خود هستم .

جنگ تو با یزید عالم بود و جنگ من با یزید درون خویش است. خویش سرکشی که باد متعفن زشتی اش، ذره ذره ی برگ های باغ خداپرستی ام را می سوزاند و من نیازمند حسینم. حسینی بزرگ که از کودکی تلاش برای خدا پرستی را به من آموخت.

حسین بزرگ!

حسین سرافراز!

حسین روشن!

…..

بر من بتاب! به تو نیازمندم.

علی بنکدار

No votes yet.
Please wait...