چرا سینمای ایران محتاج فراستی هاست؟

Rating: 3.0/5. From 4 votes.
Please wait...

فراستی تلخ و گزنده است، مثل واقعیت! و قطعا در سینمای شیرین و گل و بلبل یک قطعه ناجور است. مسعود فراستی رودربایستی ندارد، پس طبعا در فضای «تعظیم» جایی ندارد. سینمای ایران پر افتخار ولی پر اشتباه است. نقاط قوت فراوان دارد ولی ضعف های آشکاری نیز دارد. اما مشکل بزرگ سینمای ایران دوربینی ضعف ها و نزدیک بینی قوت ها ناشی از جو زدگیست.

استاد فلان و استاد بیسار، برنده اِل و نامزد بل، عالیجناب، افتخار آفرین، موجب سربلندی، پنج تن، عمو، پدر، دایی و … نمونه ای از القابی است که در این سینمای کوچک رد و بدل میشود. این آفت بزرگ به نظر ناشی از فضای رسانه زده و ژورنالیستی ناسالم سینمای ایران است. با اندکی زیست در این فضای سطحیِ تعارف آلودِ زودباور اگر جیره خوار باشی میشوی یکی از لشکر مجیزگویان، و اگر کمی زرنگ تر، سرباز و شوالیه و با کسب جایزه، اسطوره. مواردی هم دیده می شود که تنها با گذر زمان ارتقای درجه می یابند!
طبیعی است کسانی که به هر دلیلی از این شهرِ اُز بیرون روند، با دیدن اولین دهات واقعی ناگهان همه چیز شان رنگ می بازد و وا می دهند. نه اینکه سینمای دیگران آباد باشد، بلکه استاد فلان و بیسار و عمو و … در دریای واقعی مانند هزاران شناگر دیگرند و منتظر سوت. وقتی از بازیگری یک حرفه مقدس میسازیم، و فیلمسازی را نوعی پیامبری، کم کم خودمان هم باورمان میشود که بله …


واضح است که در این بارگاه، امثال فراستی کافرانی هستند حسود، یا کودکانی عنود که به شکم لخت پادشاه میخندند. اما حداقل اخلاق نقد این است که عمق نداشته ی این سینما را بگویی و البته زلالی اش را نیز هم. هرچند فراستی تیزتر میگوید!
در این کارگاه بت سازی سینمای ایران، فراستی و امثال او بت شکن هستند، بت کیمیایی، بت کیارستمی، بت فرهادی و حتی بت مهدویان! او به کسی باج نمیدهد، راست، چپ، رفیق و رئیس! صد البته که پیامبر نیست و “حتما اشتباه هم میکند“، اما زیر بار «من بمیرم، تو بمیری» نمی رود.
آگاهان میدانند که وجود چنین منتقدانی برای هر صنعت و هنری طلاست، هرچند از نظرش خوشمان نیاید. سینمای بیمار ما نه برای درمان، بلکه برای باور بیماری اش به امثال فراستی محتاج است. و صد البته که بخش خواب زده سینمای ما به این راحتی ها بیدار نخواهد شد، حتی با فریاد فراستی!

به فراستی ها نیاز است.

Rating: 3.0/5. From 4 votes.
Please wait...